Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Denise van Duren Fotografie, gevestigd te Beek en Donk, KvK-nummer 63885794, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Fotograaf behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal fotograaf de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 3 OFFERTES

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zo

als locatiehuur, reiskosten, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf, zullen apart worden gefactureerd.

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

4. In geval van een bruidsreportage is de datum pas officieel geboekt na het voldoen van de aanbetaling.

5. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.

6. De prijzen die fotograaf bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft fotograaf het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Fotograaf handelt volledig volgens haar creatieve vrijheid en voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van klant en de door klant ter beschikking gestelde informatie. Klant kan fotograaf echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

2. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard fotografie- en bewerkingsstijl van fotograaf.

3. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment tijdens de fotoshoot wordt vastgelegd.

5. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.

6. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

8. Wanneer klant niet tevreden is over de foto’s en dit komt door factoren die vooraf kenbaar waren, is dit geen reden om de fotoshoot kosteloos over te doen. Voorbeelden van vooraf kenbare factoren zijn de kledingkeuze van klant, zichtbare weersomstandigheden of bewerkingen van de foto’s.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Indien fotograaf voor een wijziging of aanvulling meer werkzaamheden dient te verrichten, zal zij klant een aanvullende offerte toesturen. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal fotograaf klant hiervan op de hoogte stellen.

2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is fotograaf bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Fotograaf is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

3. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.

4. In het geval dat fotograaf onverhoopt verhinderd is, stelt fotograaf klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Partijen zullen in samenspraak proberen de datum van de fotoshoot te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, probeert fotograaf gelijkwaardige vervanging te verzorgen. Indien vervanging alleen noodzakelijk is voor de fotoshoot, zal de vervanger enkel de foto’s maken. Fotograaf bewerkt dan achteraf in haar stijl de content, tenzij anders overeengekomen. Wanneer vervanging niet mogelijk of niet gewenst is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht van ontbinding gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, te vervallen. Klant heeft in dit geval echter geen recht op het eisen van een aanvullende schadevergoeding.

5. Fotograaf heeft de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden, omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn.

6. Wanneer klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient klant dit schriftelijk te doen. Klant kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, is fotograaf gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met e) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen:

– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een geplande shoot wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

– Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij omstandigheden anders vergen, de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking komt:

• Bij annulering tussen de 3 en 2 kalendermaanden voor de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 2 kalendermaanden voor aanvang van de bruiloft wordt 75% van het bedrag berekend.

8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die opdrachtgever of fotograaf redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Klant en fotograaf hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft fotograaf het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of het fysieke lichaam van klant gedurende een shoot op locatie.

4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.

7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.

9. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

10. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.

11. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

ARTIKEL 10 AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE

1. De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming wanneer doelen niet vooraf overeen zijn gekomen.

2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.

4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.

5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen. Fotograaf levert een mapje met foto’s voorzien van logo om op social media te gebruiken.

6. Aangeschafte digitale producten mogen niet worden gedeeld met derden.

7. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

9. Met het aangaan van de overeenkomst vraagt fotograaf toestemming aan klant om het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal. Anonieme foto’s zullen te allen tijde door fotograaf gebruikt mogen worden. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op het materiaal, zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

ARTIKEL 11 BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Fotograaf is gerechtigd de fotoshoot te annuleren bij seksuele intimidatie, pesterijen of andere ongewenste gedragingen van klant of andere aanwezigen. Indien fotograaf op grond van deze bepaling de fotoshoot annuleert, is fotograaf geen terugbetaling van de overeengekomen prijs verschuldigd.

3. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.

4. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.

5. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.

6. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van de fotoshoot lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient dus in één keer ingewisseld te worden.

7. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

ARTIKEL 12 LEVERING

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

3. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

4. Fotograaf levert geen niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

5. Klant is gehouden zelf een back up te maken van de content zodra fotograaf deze aan opdrachtgever heeft geleverd.

ARTIKEL 13 FOTOALBUMS

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

2. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen en levertijden van de fabrikant van toepassing.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

1. Indien klant een klacht heeft, dient klant deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Fotograaf zal binnen 7 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Wanneer klant tijdens de fotoshoot een klacht heeft, bijvoorbeeld tijdens het zien van de previews op de fotocamera, dient klant dit direct aan fotograaf kenbaar te maken zodat zij deze klacht op hetzelfde moment kan herstellen.

4. Fotograaf dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 15 GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.